ناحیه‌ها یا استان‌ها

اتاگو

اوکلند

بی آف پلنتی

تارانکی

تاسمان

ساوتلند

کنتربری

گیزبورن

مارلبرو

ماناواتو وانگانوی

نورثلند

هاوکس بی

وایکاتو

وست کوست

ولینگتون